برنامه‌ی مرداد ماه باشگاه آرش

آرش در نظر دارد در نیمه مرداد ماه
سالجاری با بهره گیری از نظرات کارشناسی کادری از ورزیده ترین دیواره
نوردان باشگاه از افراد و گروههای علاقمند به شرکت در برنامه “گرده
آلمانها” و صعود قلل “هفت خانی”در منطقه علم کوه  به صورت گزینشی و پس از
گذراندن مراحل مقدماتی ثبت نام به عمل آورد.

کلیه مراحل صعود و فرود با
حمایت کامل مربیان انجام خواهد شد.

چگونگی و روزشمار انجام برنامه متعاقبا” از طریق همین سایت به اطلاع خواهد رسید.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با ای میل َ
Arashclimbing@yahoo.com مکاتبه کرده و یا باشماره 66974787 تماس بگیرند.

منبع: سایت باشگاه آرش