آخرین خبرها از امدادرسانی در برودپیک – یک شنبه سی تیر

توماس لامل براساس برنامه قبلی با در نظر گرفتن موقعیت احتمالی آیدین یک پرواز شناسایی به همراه دیگر کوهنوردان انجام داد، عکس هایی از منطقه گرفته و به بیس کمپ بازگشته است و مشغول بررسی عکس هاست.

تماس دیگری از سوی آیدین برقرار نشده است و از دونفر امدادگر هم خبری نیست، چون باتری رادیو آنها تمام شده است. یک باربر در حال بردن باتری برای آنها است. 


منبع: سایت آرش