تقویم دکا در سال 1392

گروه دیده بان کوهستان هر ساله برنامه های گوناگون مناسبتی، آموزشی و پژوهشی را انجام می داده است. این گروه به دنبال درخواست دوستان و متقاضیان برای تنظیم و انتشار یک تقویم یک ساله، در بهار 1392 تقویم پیوست را تهیه کرده است. البته این نسخه ابتدایی است و احتمال افزوده شدن برنامه هایی دیگر یا تغییر اندک در شرایط برنامه های فعلی وجود دارد. لطفا برنامه هایی را که مایل به شرکت در آن هستید، پیشاپیش با ارسال به ایمیل دکا مشخص کنید. همچنین از پیشنهاد و مشارکت شما برای تکمیل و یا برگزاری بهتر تقویم در چهارچوب اهداف و روش های دیده بان کوهستان استقبال می کنیم. Email: iranmountainwatch@gmail.com  ... “تقویم دکا در سال 1392”

ادامه ←