مقدمه ای بر مدیریت پارک های ملی در جمهوری آذربایجان

مقدمه ای بر مدیریت پارک های ملی در جمهوری آذربایجان آذربایجان از طبیعت فوق العاده متنوع برخوردار است. شرایط طبیعی و جغرافیایی  ،وقوع تنوع گونه فون و فلور قابل توجهی را فراهم آورده است. از یا زده زون اقلیمی دنیا [1]د نیا 9  زون در جمهوری آذربایجان قابل تمیز می باشد. این امر نقش انکار ناپذیری در شکل گیری  غنی تنوعی کشور یاد شده دارد.  در مجموع 4500 گونه گیاهی عالی در آذربایجان شناسائی شده که حدود 64% آن ها از عناصر قفقازی بوده که 240 گونه آندمیک و باستانی ، 140 گونه  دیگر که در کتاب ” داده های قرمز آذربایجان ” به ثبت رسیده  نادر و درمعرض خطر محسوب می شوند.  فون جمهوری آذربایجان شامل 99 پستاندار، 360 پرنده، 54 خزنده ، 9 دو زیست، 14 هزار حشره و123 ماهی را شامل می شود که از این تعداد 108 گونه حسب کتاب فوق الذکر نادر و در معرض  ... “مقدمه ای بر مدیریت پارک های ملی در جمهوری آذربایجان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده