کافه کوه آخر بهار

جاتون خالی، چای نوشیدیم، گیلاس و هندوانه و البته هوای تازه و خنک خوردیم، گپ زدیم و خوش بودیم!

گزارش آخرین کافه کوه بهار را در نشاط کوهستان بخوانید