پا پارک ملی شیروان جمهوری آذربایجان آشنا شوید


موقعیت : 103 کیلومتری باکو- سا لیان
محل: اراضی جلگه ای ارس – کورا
وسعت: 54374 هکتار 
:ویژگیهای جالب
جانوری: غزال (Goitred Gazelle )، پرندگان مهاجر، فلامینگو (flamingo)
سیمای سرزمین: تالاب، نیمه بیابانی
آثار تاریخی: آثار مکشوفه باستانی زیر دریائی از شهر باستانی باندووان
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده