نکاتی از تجربه موفق نجات کوه سیاه گاوخونی و باغ گیاهشناسی نوشهر

تیر ماه تابستان سال 1387 اعتراضات مردم ورزنه برای نجات کوه سیاه مجاور گاوخونی به ثمر نشست و مجوز بهره برداری و نابودی کوه سیاه لغو شد. امروز پس از گذشت 5 سال شاهد تکرار اتفاقی خوشایند نظیر آن هستیم و با حمایت دوستداران محیط زیست باغ گیاهشناسی نوشهر از خطر ویرانی نجات پیدا کرد.

چند عامل مشابه در این دو اتفاق خوشایند وجود دارد که جا دارد مورد توجه قرار گیرد:

–    آگاهی مردم: بی شک آگاهی مردم مهمترین عامل مشابه موثر در نجات کوه سیاه و باغ گیاهشناسی نوشهر بوده است. مردمی که دریافته بودند توسعه فقط از مسیر توسعه پایدار می گذرد و منافع پایدار خود را فدای جاده سازی و ایجاد اشتغال ناپایدار نکردند.
–    مدیریت هوشمندانه توسط کوشندگان اجتماعی: مدیریت منطقی و هوشمندانه کوشندگان اجتماعی و زیست محیطی در جهت دهی به خواسته های مردمی و شکل گیری اعتراضات آرام و اثرگذار از نقاط اشتراک هر دو برنامه بوده است. سازمانهای غیردولتی و کوشندگان این سازمانها در بطن این فعالیت ها بوده اند.
–    حمایت رسانه های گروهی: در هر دو مورد فوق رسانه های محلی و کشوری حمایت بسیار خوبی از حرکت دوستداران محیط زیست داشتند. در این میان باید اشاره ویژه ای به نقش خبرنگاران محیط زیستی و کارشناسان محیط زیستی داشت.
–    احترام به خواست عمومی توسط مسئولان دولتی: حمایت مدیران دولتی و همراهی با خواست عمومی و ترجیح مصالح بلند مدت عمومی بر منافع زودگذر از دلایل به ثمر نشستن این دو حرکت مدنی بوده است.

مجموعه ای از دلایل فوق باعث نجات کوه سیاه و باغ گیاهشناسی نوشهر شده است. جا دارد با بررسی و تقویت عوامل ذکر شده زمینه را برای ایجاد شرایط مناسب برای برخورد اثرگذار در اتفاقات مشابه فراهیم کنیم. فراموش نکنیم که مردم و نیروهای مردمی نقش بزرگ و تعیین کننده ای در حفظ محیط زیست در هر  منطقه ای دارند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده