معرفی کتاب: اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران

نام کتاب :  اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران


تالیف : دکتر محسن رنانی


تدوین : ۱۳۸۶-۱۳۸۴


انتشار نسخه الکترونیک: اردیبهشت ۹۲


برای دریافت فایل الکترونیکی کتاب لینک زیر را مشاهده نمایید.


اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایرانهمانطور که از عنوان کتاب برمی آید کتاب معرفی شده یک کتاب محیط زیستی نیست و اتفاقاٌ عمده مباحث کتاب پیش رو حول محور اقتصاد و سیاست می چرخد با این حال موضوع انرژی، سیاست انرژی و تلاش غرب برای رهایی از وابستگی به سوخت های فسیلی و جایگزینی انرژی های نو و پاک بعنوان بخشی از مطالب این کتاب می تواند کتاب حاضر را برای متخصصان محیط زیست نیز خواندنی و قابل توجه نماید.


درباره ی کتاب (بخشی از مقدمه)


 این کتاب، گزارشی نگران کننده از پیش بینی آینده نفت (یعنی آینده ایران و خلیج فارس) و تفسیر متفاوتی از مناقشه اتمی ایران و نقش غرب در آن است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده