مرگ زودرس تالاب های لرستان…

چرا به گناهمان اعتراف نکنیم که مقصریم و گناهمان را گردن
بگیریم؟

در این فاجعه که هر روز در جای جای ایران و جهان در حال تکرار است همه مان
مقصریم،

در جائی که شعارمان برای حفظ محیط زیست در هفته محیط زیست، غذا و تفکر و
صرفه جویی است،

آیا بهتر نیست آنهایی که شعار تفکر سر داده اند از خود شروع
کنند؟؟!!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده