مجاري تالي فاسد در قوانين منابع طبيعي


تالی را به معنی نتیجه و تالی فاسدرا به معنی نتیجه فاسد مي دانند، در لغت نامه دهخدا تالي فاسد به معني پيامد نامطلوب آمده است و در بعضي منابع، تالی اسم صفت و به معني تابع- پیرو- ازپی آینده-آنکه‌بعدبیاید آمده است.
لايح جامع منابع طبيعي دست بررسي است، هر ماده قانوني بايد حكمي داشته باشد و نباز به استنباط و تفسير نداشته و در تقرير متن مواد بايد دقت شود كه عبارت و واژه هاي تعريف نشده و غير مرتبط پرهيز شود.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده