قانون استخدام مسیوفریتس فن‌دم‌هاکن تبعه آلمانی به سمت مهندس ومتخصص جنگل ها

‌ماده 1 – مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که دولت مسیو فریتس فن‌دم‌هاکن تبعه آلمان را به سمت مهندس و متخصص جنگل ها برای مدت سه‌سال که ابتدای آن از روز ورود مشارالیه به تهران محسوب خواهد شد به شرایط ذیل استخدام نماید:


‌ماده 2 – مسیوفن دم‌هاکن در تحت اوامر مستقیم وزیر فلاحت و تجارت و فواید عامه بوده و اگر از اجراء آنها استنکاف ورزد این کنترات ملغی‌خواهد بود.


‌ماده 3 – مسیو فن‌دم‌هاکن در تمام مدت خدمت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده