عکسی که دیدن آن ، جای بسی تامل دارد

یک سبنه حرف هست ولی نقطه چین بس است ……..

قدر دانی از مردم بی نظیر ایران 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده