عارف،‌يك اصلاح طلب واقعي است

متن استعفاي عارف در حالي منتشر شد كه از بعد از ظهر ديروز در يك عمل پرسش برانگيز، سخنگوي همايش روحاني در اروميه انصراف عارف به نفع روحاني را در جمع مردم اروميه اعلام كرد و دبير كل حزب كارگزاران نيز در همان زمان در گفتگو با رسانه ها روحاني را كانديداي نهايي اصلاحات معرفي كرد. اونم درست در ساعاتي كه عارف بنا داشت در شيراز و بعد در تهران در جمع حاميانش حضور يابد! واقعا جالب است كه اين بنده خدا قبل از اينكه خودش انصرافش را اعلام كند اطرافيانش او را مي انصرافونن