ریشه های مقاومت و مبارزه با پدیده زمینخواری

مرور تاریخ درس های آموزنده ای دارد و فرازهای ماده 2  قانون بر گرفته از چگونگی و فرایند مبارزه را بیان می کند و با استفاده از سه فراز مندرج در این قانون می توان،  مشکلات زمینداری و حفاظت از آن در مقابل تحرکات خرید و فروش قطری ها بصورت یک اقدام تمهیدی بسهولت


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده