رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درمورد بند ج ماده ۱۵۵

این رآی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیشتر به  رای جلب نظری که  سازمان تعقیب می کرده شباهت دارد و اساساً به موضوع شکواییه یعنی مغفول ماندن توجه نکرده است.


فعلاً رای را ملاحظه فرمایند تا در فرصت های بعد در پیرامون موضوع حاشیه داشته باشیم.


رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد


شماره هـ/۹۲/۱۴۶                                                  ۱۷/۳/۱۳۹۲  


تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۲                      شماره دادنامه: ۱۴۶                کلاسه پرونده: ۹۲/۱۴۶


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی: آقای علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیزداری کشور

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده