دومين شماره ماهنامه آغ داغ (نشريه داخلي انجمن كوهنوردان زنجان) منتشر شد

جهت دريافت نسخه الكترونيكي اين نشريه اينجا كليك كنيد.