تولید پوست بره قره کل

  
هرسال بیش از ۴ میلیون بره قره کل ۱۵ روز قبل از تولد و یا ۲-۳ روز بعد از تولد برای تولید پوست کشته می شوند.  
  خانمهای متشخص و آلامد همگی با پوست بره قره کل آشنائی دارند… ولی شاید از مراحل تولید آن بی اطلاع باشند.   
 پوست بره قره کل که بنام…