به بهانه مناظره فرهنگی: مقدمه ای بر معیار های عمده فرهنگی در برنامه ریزی کاربردی سرمین

Note:Scroll down to see English
فرهنگ یعنی هویت ما، مسلم است هیچکسی بازیچه قرار گرفتن هویت خود را بر نمی تابد ،  هویت ممکن است در طول تاریخ تحت شرایط اجتماعی یا محیطی دچار دگرگونی اعم از مثبت و منفی باشد. دولتمردن و برنامه ریزان سرزمین موظف و متعهد هستند که با تعریف استراتژی ، سیاست  و تدوین برنامه عمل از فرهنگ سرزمین حراست ، حفاظت و حمایت نمایند بطوریکه اثرات سوء اجتماعی و افتصادی و محیطی را به حداقل ممکنه و اثرات مثبت را به حداکثر ممکنه برساند این امر را اصطلاحاً برنامه توسعه فرهنگی می نامند در این ارتباط معیار های مورد قبول مراجع علمی و نهاد های جهانی  وجود دارد که در دنباله را ارائه می کنیم. با توجه به معیار های علمی  مزبور به نظر می رسد نه تنها مناظره کنندگان برنامه عمل مشخص در این ارتباط نداشتند بلکه سیمای ملی که به نیابت از مردم قرار بوده که وجودچنین برنامه ای مورد پرسش و چالش قرار دهد در تدوین سئولات به بیراهه رفته است.
عمده معیار های فرهنگی شامل موارد ذیل می باشد:
1. بیانگر یک شاهکار نبوغ خلاق انسانی مثل پردیس های پارس و…
 2. بازگو کننده و تبادل توانمندی های انسانی در طول زمان، و یا در یک منطقه فرهنگی جهان، تحولات در معماری یا فن آوری، هنرهای به یاد ماندنی، شهر برنامه ریزی، و یا طراحی چشم انداز مثل ماسوله و …
 3. “سند منحصر به فرد و یا استثنایی مرتبط به یک سنت فرهنگی یا تمدن است که جاری بوده یا که ناپدید شده است مثل نوروز و مهرگان و …
 4. نمونه برجسته ای از یک نوع ساختمان، گروه معماری، تکنولوژی و یا چشم انداز است که نشان می دهد یک مرحله مهم در تاریخ بشر بوده است مثل تخت جمشید و …
 5. مثال برجسته ای از حل و فصل سنتی انسان، استفاده از زمین، و یا دریا استفاده است که نماینده یک فرهنگ، یا تعامل انسان با محیط زیست به ویژه هنگامی که آن تحت تاثیر تغییرات برگشت ناپذیر آسیب پذیر شده است مثل سبک معماری یزد یا قنات های ایران و…
 6. “به طور مستقیم یا ملموس با رویدادها یا سنن زندگی، با ایده ها، و یا در ارتباط با اعتقادات، با آثار هنری و ادبی از اهمیت فوق العاده جهانی برخوردار می باشد مثل مذهب غالب شیعه از دین اسلام و مذاهب ادیان اقلیتی کشور و…
Cultural criteria
(i) “represents a masterpiece of human creative genius e. g Persian Paradise
(ii) “exhibits an important interchange of human values, over a span of time, or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning, or landscape design e.g MASOOLEH
(iii) “bears a unique or exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared e.g. Nowruz or Mehregan
(iv) “is an outstanding example of a type of building, architectural, or technological ensemble or landscape which illustrates a significant stage in human history e.g. Persepolis
(v) “is an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture, or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change e.g. architecture of Yazd or Qanat in Iran
(vi) “is directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance e.g. The dominant religion in the country’s Shiite of Islam and other minority religions

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده