مراتع دایه بی منت ! فراموش شده در سیاست !

اگر گذشته چراغ راه آینده است، نباید بر راه رفته و به بن بست رسیده گذشته
اصرار کنیم، 50 سال گذشت و هنوز مشکل دام مازاد بر ظرفیت را حل نکردیم و
مسئولیت ناتوانی در برقراری تعادل و توازن در بهره برداری و تعلیف دام را
نمی پذیریم و دامدار را مقصر می دانیم و یا دنبال مقصر می گردیم ! 

سال ها بر خلاف
جهت توسعه حرکت کردیم و به سرمایه انسانی کشور در روستا ها و قطب های تولید
از جنبه حمایت بی توجه بودیم و توسعه را مشتبه کردیم و به جای اینکه این
مردم را در قطب های تولید برای فرایند تولید در کشور نگهداریم، در نتیجه بی
توجهی مهاجرت را به آنها تحمیل

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده