مبارزه با ریز گردها وظیفه ای معلق

پذیرش برنامه توسعه جنگل سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری برای
ادامه حیات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما اجرای برنامه توسعه جنگل را نمی توان
به صورت قهرآمیز و دیکته ای و با نا دیده گرفتن حق ارتفاق و عرف موجود در منابع طبیعی
انجام داد.

تعارض بین حق عرف و حقوق عمومی مشکل لاینحلی نیست، در احکام بالادستی
پدیدآوری طرح ها و پروژه ها، ملاحظه و توجه به حق عرف به صور مختلف بیان

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده