شاخص های توسعه ی شهرها (2)

2 – شاخص حكمروايي خوب : حكمروايي در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است و به رابطه ميان شهروندان ومدیریت شهری اطلاق میشود. . در واقع اين اصطلاح بر اساس تعريف برنامه عمران سازمان ملل، حكمراني خوب عبارت است از: مديريت امور عمومي بر اساس حاكميت قانون، دستگاه قضايي كارآمد و عادلانه و مشاركت گسترده مردم در فرايند حكومت داري ، حكمروايي خوب يكي از پيش نيازهاي توسعه پايدار است به طوري كه در كشورهاي مختلف با ساختار اجتماعي و منابع طبيعي مشابه، با تغيير در شيوه