دو بهله جوجه کرکس در منطقه ازگی نجات یافتند.

كركس ها  پرندگانیهستند كه بيشتر از مردارتغذيه مي‌كنند. اين پرنده يا پرنده‌هاي هم‌خانواده با آن را در فارسي مرغ مردارخوار، دژكاك، دال و لشخور نيز ناميده‌اند.از ويژگي‌هاي كركس‌ها سر بي‌پر و تاس بودن آن‌ها است. ويژگي ديگر آن‌ها اين است كه برخلاف بيشتر پرندگان ديگر، آن‌ها آشيانه نمي‌سازند.كركس‌ها به تيزپروازي، دوربيني و درازي عمر معروفند.كركس داراي منقارقوي برگشته و گردن سر سخت و بال‌هاي پهن بزرگ مي‌باشد. در نواحي كوهستاني

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده