برای یک هفته، نیستم!

از فردا تا آخر هفته، من (عباس محمدی) به دلیل سفر، در این تارنما یادداشت نخواهم داشت.

سبز باشید!