آیا درختان بی ثمر شایسته بریدن هستند !


امروز برای آشنایی با شنا کردن در رودخانه وبگردی کردم . چگونه
می توان عملکرد خود را در هم جهت جریان رودخانه شنا کردن نامید و چگونه در خلاف
جهت جریان رودخانه توانایی شنا کردن داشت !

در این وبگردی به تصادف  بر یک دعا پاره تأمل کردم !

“خدایا یاریم بده تا همچون درختان بی ثمر شایسته ی
بریدن نباشم
.

ثمر چیست و مثمر کدام است و چه کسی و چرا درختان را بی ثمر
معرفی کرد.

آیا درخت فاقد میوه را می شناسید ؟  پایه های نر فاقد میوه هستند

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده