overconsumption : این ویدئو را ببینید!

ویدئوی زیر مصرف زدگی بی حد و حصر آدمیان را در عصر حاضر نشان می دهد. ولع سیری ناپذیری که حاصلش آزار و مرگ دیگر جانداران، تخریب هرچه بیشتر محیط زیست و نهایتاٌ بیماری و نابودی خود انسان خواهد بود! http://player.vimeo.com/video/57126054#at=0

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده