کافه کوه فروردین…در امتداد بهاربرخیز و بیا: آفتاب مهربان فروردین دست به دست باد بهاری داده است تا دلت را با لطیف ترین خوشی ها بنوازد

برخیز و بیا: کوچه پس کوچه های دربند بوی خوش یک استکان چای داغ را به یادت خواهد آورد… همانی که در نگاه دوست خواهی چشید.

برخیز و بیا: در آخرین پنجشنبه فروردین ماه ساعت 3  همگی منتظرت خواهیم بود تا درکنار هم “آغاز بهار” را جشن بگیریم.

برخیز و به کافه کوه بیا … به امید دیدار