وابستگان اقتصاد کشاورزی، محتاج حماسه اقتصادی

بخش عظیمی از جمعیت ایران به اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی  وابسته اند، رشد جمعیت کشور از یک طرف وکاهش
مساحت اراضی قابل کشت کشور از طرف دیگر، جریان معکوس و نا هم جهتی برای کشور و
امنیت غذایی رقم زده و بدین وصف جبران این مافات هرگز نتوان کرد ! 

افزایش سرمایه گذاری در بخش و زیر بخش های کشاورزی و منابع طبیعی بسیار ضعیف باقی
مانده است و برنامه ها و مدیریت  برای
استفاده صحیح  از اندک جیره و اعتبارکه
صدقه می شود، ضعیف تر از سرمایه گذاری قطره ای در صندوق حمایت و توسعه سرمایه
گذاری بخش

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده