نگرانی جایی ندارد، سهم سرانه جنگل متناسب با استاندارد های جهانی است .

در جدید ترین اظهار نظر کارشناسی در باره جدیدترین طرح حفظ و صیانت از جنگل
های کشور که در تاریخ 16/11/1391 به شماره ثبت 213 مرکز پژوهش های مجلس  انتشار یافته است آمده :

فائو جدید ترین تعریفی که در سال 2000 برای جنگل ارائه کرده
است به شرح زیر است :

       
هر ناحیه ای که دارای جنگل های طبیعی و مصنوعی با
شرائط زیر باشد در تعریف جنگل قرار می گیرد

       
میزان تاج پوشش آن در واحد سطح بیشتر از 10 درصد و
مساحت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده