معرفی یک سایت مفید برای کارشناسان محیط زیست

مشاهده ی سایت زیر را به کارشناسان محیط زیست توصیه می کنم توجه شود استانداردهای مورد نظر در سایت با استانداردهای ملی ما متفاوت می باشد همچنین برخی مطالب ارائه شده صرفاٌ مختص همان منطقه جغرافیایی سایت می باشد با این حال ارائه مباحث محیط زیستی به صورت عینی و قابل درک در این سایت می تواند در کارگاههای آموزشی پایه برای گروه های مختلف هدف در بخش های آب و فاضلاب،اکوسیستم ها و تنوع زیستی و همچنین منابع انرژی مفید و کاربردی باشد.   


A must see website for all environmentalists… Check out all the


modules  http://techalive.mtu.edu/meec_index.htm


MTU Tech Alive Michigan Environmental Education Curriculum Web Module

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده