عظیم و ماکالو!

یازدهمین صعود هشت هزاری عظیم را به او و خانواده اش و به همه ی ایرانیان تبریک می گویم.

آرزو می کنم که سالم و خندان به شهر و به میهن بازگردد.