شاخص های توسعه ی شهرها (1)

براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ، جمعیت شهرنشین جهان بیش از 55 درصد است و پیش بینی می شود که این میزان در سال 2025 به بیش از 65 درصد برسد . در کشورمان این رقم نزدیک 70 درصد برآورد گردیده است !بدین ترتیب جهان روز به روز شهری تر می شود .و آنچه در این میان بسیار مهم و قابل توجه است روند رویه افزایش مسائل و معضلات ناشی از رشد و توسعه شهرنشینی و علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه است . کانون بحران های ایجاد شده در این کشورها ، شهرها هستند .