سرگشته و عاشق…

شماری از زیباترین چمش ها و عشوه گری ها در میان درختان را در توت دیده ام. این دو سه عکس را با گوشی همراه از توت های تهران گرفته ام.

خیابان خاقانی

خیابان میرداماد

 

خیابان حافظ