راهنماي پهنه‌بندي براي مديريت و حفاظت تالاب‌ها» منتشر شد.

طرح حفاظت از تالاب‌هاي ايران نسبت به تدوين و انتشار مجموعه‌اي تحت عنوان «راهنماي پهنه‌بندي براي مديريت و حفاظت تالاب‌ها» اقدام كرد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست (پام):پهنه‌بندي به عنوان ابزاري براي مديريت تالاب، مشابه الگوهاي كاربري اراضي، آمايش سرزمين و يا برنامه‌ريزي شهري است كه در آن محدوده‌هاي جغرافيايي را كه در آنها سطوح معيني از بهره‌برداري مجاز است مشخص و تعريف نموده و محدوده‌هاي هر يك از كاربري‌ها را تفكيك مي‌سازد.با توجه به اهميت موضوع بهره‌برداري خردمندانه از تالاب‌ها در تبيين نقش جوامع انساني به منظور مديريت و حفاظت پايدار تالاب‌ها، طرح حفاظت از تالاب‌هاي ايران ضمن استفاده و محك زدن شيوه‌هاي نوين و مشاركتي پهنه‌بندي اكوسيستم‌هاي طبيعي، اقدام به تدوين و انتشار اين شيوه‌نامه براي پهنه‌بندي تالاب‌ها نموده است.


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده