راز ادامه حیات در همیاری با طبیعت نهفته است

سیزده بدر رمز ادامه حیات در همیاری
با طبیعت است و فرصت توجه و تامل به کرانه ها و بی کرانه های طبیعت که والد مولودی
به نام بهار است و از طراوت سرشار آن انسان 
نیز متحول می شود و خیزی دوباره برای ادامه حیات می گیرد.

دگردیسی بسیاری از گونه ها و افراد
جهان حیوانان به بهار پیوسته است و این ذات تحول بهاری ، یک چرخه دیگر را به عنوان
یک نسل دیگر به حیات معرفی می کند و استمرار حیات را تجلی می بخشد.

نوروزی که سرآغاز حیات دوباره

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده