تلاش برای هماهنگی فنی سازمان های متولی جهت مدیریت اصولی مناطق چهارگانه محیط زیست

طی مرقومه ای به سازمان حفاظت محیط زیست سازمان متبوع در نقد شرح خدمات گزارش توجیهی ارجاعی اخیر ، خاطر نشان ساخته شرح خدمت دارای چارچوب مشخصی بوده که در آن نحوه مطالعه و جمع آوری داده ها و روش شناسی  مورد نظر و خروجی مورد انتظار با شفافیت بیان می شود. خاطر نشان شده  در مقطع فعلی شرح خدمات عام راهنما طراحی(Guideline)  مناطق  مطرح بوده که در این ارتباط بر مبنا دستور العمل شماره 275 شرح خدمات تدوینی که با مشارکت تخصص های ذیربط دانشگاه تهران ، پژوهشکده محیط زیست، آن سازمان و سازمان متبوع (که پس از ارائه در جمع کارشناسان و مشاوران درگردهمائی آن سازمان مقرر بوده در طراحی مناطق ملحوظ شود)  از نظر این سازمان  دارای وجاهت بوده می تواند مبنا قرار گیرد.

همانطور یادآور گردیده  که گزارش توجیهی  یک ارزیابی همه جانبه میدانی است که اهمیت منطقه و ضرورت مطالعات و ارزیابی را توجیه می کند. در ارتباط با آثار طبیعی راهنمای ارزیابی مقدماتی با همکاری نمایندگان سازمان های  میراث … ، سازمان متبوع  و دیگر پتانسیل های فنی ملی طی چندین ماه تلاش تدوین و حسب مصوب هیئت محترم وزیران در شورای عالی  گردشگری به تصویب رسیده است. ولی به هر  دلیلی در تنظیم گزارشات مورد استفاده قرار گیرد.  تدوین راهنمای ارزیابی مقدماتی مشابه برای دیگر انواع مناطق (پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده) می تواند در نظام مند نمودن پیشنهاد مناطق موثر باشد.
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری توصیه نموده  در گزارشات توجیهی حداقل موارد ذیل را با شفافیت بیان شود:
1- نقشه با مقياس مناسب که در آن مرز اکولوژيک، کاربري هاي موجود داخلي محدوده وجهات اربعه
 آن قابل تميز باشد.
2-  ضرورت الحاق منطقه پیشنهادی به شبکه حفاظتي سرزمين  با توجه به فن آوري  و تجربيات روز جهاني با توجیه اینکه توسعه مناطق به سمت و سوی مدل هاي پيشرفته حفاظت چون ، مدل مدرن (Modern Model)  ، مدل نوظهور (Emerging Model)  یا هر مدل تعریف شده  و هدف نشانه  که مورد نظر می باشد..
3-  تشريح بيوجغرافيا منطقه
4- توجيه عام پيشنهاد متکي بر معيار هاي پذيرفته شده علمي چون، بکربودن (wilderness) یا بکر بودن نسبی، معرف بودن (Representative) ، زيستگاه استراتژيک گونه کليدي ، جايگاه درشبکه حفاظتي (کريدور ارتباطي)،خدمات اکوسيستمي (تامين آب  سرزمين و …) ، سيستم بحراني حيات ، گونه آندميک، هات اسپات (غناي زيستي)، ارزش هاي علمي و اکولوژيکي و… 
5 –  توجیه خاص منطقه مثلاً اگر ارتقاء تا سطح پارک ملی مطرح است توجیه شود که با توجه به معیار های فنی  … احراز شرایط می کند و با ارزیابی  میدانی مقدماتی مسلم گردد که حداقل زون های مورد نیاز … از 11 زون  تعریف شده اتحادیه جهانی حفاظت  طبیعت دارا می باشد.
6 – تحليل معضلات اجتماعي و اقتصادي و ديگرمعضلات ناشي از تغييرات کاربري ها  بطور جامع و مانع
شایان ذکر است اختصاص عرصه های از  محیط زیست طبیعی سرزمین تحت عنوان مناطق چهارگانه منوط به موافقت اولیه سازمان جنگل ها و تائید در امور زیربنائی صنعت و محیط و زیست بوده و متعاقب آن با ارائه طرح مدیریت از طرف محیط زیست مدیریت اراضی احاله می شود

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده