تصویبنامه کارگروه توسعه بخش معدن: چالشی جدید برای حفاظت از مناطق چهارگانه

تصویب نامه شماره 261245/ت49023ک مورخ 28/12/91 درخصوص کارگروه توسعه بخش معدن در استانها را در زیر ملاحظه می نمایید. در این آیین نامه در ردیف 2 بند (ب) محدوده های دارای پتانسیل معدنی واقع درمناطق چهارگانه نیزجهت تعیین تکلیف لحاظ شده است که می تواند چالش جدیدی برای محیط زیست استانها محسوب شده و تبعات زیادی را برای حفاظت از مناطق چهارگانه در پی داشته باشد. با توجه به آنکه گفته شده حداکثر تا پایان فروردین ماه مقرر است این آیین نامه بازنگری و مجدداٌ ابلاغ شود امیدواریم هرچه زودتر مسئولین مربوطه نسبت به اصلاح آیین نامه و حذف عبارت مناطق چهارگانه محیط زیست از این بند اقدام نمایند.


متن کامل تصویب نامه در ادامه مطلب

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده