به سوی توسعه هزاره

هشت هدف توسعه هزاره که گستره ای از به نصف رسانيدن فقر مطلق تا توقف گسترش بيماری ايدز و ويروس آن و ارائه آموزش ابتدايی در سطح جهانی، همگی تا سال 2015 را در برمی گيرد از سندی برگرفته شده که مورد توافق تمامی کشورهای جهان و تمامی نهاد های توسعه ای راهبردی جهان واقع گشته است. اين اهداف موجب برانگيختن تلاش های بی سابقه در رويارويی با نيازهای فقيرترين مردم جهان گشته اند.

” برای دستيابی به اهداف توسعه هزاره در سراسر جهان و در هر کشور فرصت داريم، به شرط اينکه مانند هميشه عزم خود را جزم کنيم. نمی توانيم يک شبه برنده شويم. موفقيت مستلزم اقدام مستمردر طول تمامی دهه از هم اکنون تا تاريخ تعيين شده است. تربيت معلمان، پرستاران و مهندسان؛ ساختن جاده ها، مدارس و بيمارستان ها؛ رشد دادن کسب و کارهای کوچک و بزرگ که توانايی ايجاد شغل را داشته و درآمد زا باشند، نيازمند زمان است. بنابراين بايد از همين حالا آغاز کنيم. و بايد طی چند سال آتی کمک های توسعه ای جهانی را بيش از دو برابر نمائيم. اينها حداقل اقداماتی است که در کمک به دستيابی به اهداف بايد انجام شود.” کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل

اهداف توسعه هزاره به شرح زیر تدوین شده است؛

١- ريشه کنی گرسنگی و فقر شديد

٢- محقق ساختن آموزش ابتدايی همگانی

٣- ارتقای برابری جنسيتی وتوانمند سازی زنان

٤- کاهش ميزان مرگ و مير کودکان

٥- بهبود بهداشت مادران

٦- مبارزه با گسترش بيماری ايدز و ويروس آن، مالاريا و ساير بيماری ها

٧- حصول اطمينان از پايداری محيط زيست

٨- ايجاد مشارکتی جهانی برای توسعه

در این مورد یادداشت « بان کی مون » دبیر کل سازمان ملل متحد را بخوانید ؛

سفری هزار فرسنگی با گام نخست آغاز می شود، اما با شروع اين هفته ما می توانيم برای هزار روز به سوی آينده ای جديد گام برداشته و به پيش برويم.در روز 5 آوريل برابر با 16 فروردين، جهان به لحظه ای حياتی در بزرگ ترين و موفق ترين حرکت در مسير مبارزه با فقر می رسد يعنی هنگامی که هزار روز به تاريخ هدف برای دستيابی به آرمان های توسعه هزاره فرصت باقی است.

اين هشت آرمان مرتبط با يکديگردر سال 2000 پای گرفت، هنگامی که بيشترين تعداد رهبران تا آن زمان در سازمان ملل ملل متحد گردهم آمدند و موافقت کردند فقر و گرسنگی جهانی را به نيم کاهش دهند، با تغييرات اقلیمی و بيماری مبارزه کنند، مشکل آب ناسالم و دفع بهداشتی فاضلاب را حل کنند، آموزش را گسترش داده و دروازه های فرصت را به روی دختران و زنان بگشايند.

اين نخستين بار نبود که رهبران قول های متعالی می دادند. افراد بدبين انتظار داشتند آرمان های توسعه هزاره به دليل بلند پروازانه بودنشان به وقوع نپيوندند. در حاليکه اين آرمان ها کمک کردند اولويت های جهانی و ملی شکل بگيرند، اقدامات هماهنگ شوند و نتايج قابل توجهی به دست آيد.

در 12 سال گذشته ، 600 ميليون نفر از فقر مطلق رهايی يافته اند و اين يعنی 50 درصد کاهش. عدد رکورد شکنی از بچه ها در مدارس ابتدايی آموزش می بينند و برای نخستين بار تعداد دختران و پسران بين آنان برابر است. مرگ و مير مادران و کودکان کاهش يافته است. سرمايه گذاری های هدف دار در مبارزه با مالاريا، اچ آی وی/ايدز و سل ميليون ها زندگی را نجات داده است. آفريقا مرگ و مير ناشی از ايدز را تنها در شش سال گذشته به يک سوم کاهش داده است.

آرمان ها و اهدافی نيز وجود دارند که نيازمنديم در دستيابی به آنها پيشرفت بيشتری داشته باشيم. هنوز زنان بسياری در هنگام وضع حمل با توجه به اينکه راه های نجات آنان را در اختيار داريم، جان خود را از دست می دهند. هنوز جوامع بسياری از تاسيسات بهداشتی اوليه محرومند و در آنجا آب ناسالم به خطری مرگبار تبديل می شود. در بسياری از مناطق جهان، بی عدالتی چه بين ثروتمندان و چه فقرا رو به افزايش است. هنوز عده بيشماری پشت سر گذاشته می شوند.هم اکنون جامعه بين المللی برای سرعت بخشيدن به اقدام بايد چهار گام بردارد.

نخست آنکه از راه سرمايه گذاری های استراتژيک و هدفمند که تاثيری تصاعدی دارند و موجب ارتقای نتايج در تمامی حوزه های ديگر می شوند، ميزان موفقيت را افزايش دهند مانند: ارائه خدمت يک ميليون بهورز در آفريقا  به مناطق دور از دسترس به منظور پيشگيری از مرگ و مير مادران و کودکانی که به راحتی قابل پيشگيری و درمان است؛ افزايش سرمايه گذاری ها در تاسيسات بهداشتی؛ دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی اوليه، شامل مراقبت های اضطراری مامايی؛ و وسايل کافی برای رويارويی با اچ آی وی و مالاريا.

حصول اطمينان از دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش، مراقبت بهداشتی، تغذيه و فرصت های اقتصادی يکی از قدرتمندترين عوامل پيشرفت در تمامی آرمان ها است.

دوم آنکه اجازه دهيد بر فقيرترين و آسيب پذيرترين کشورها که محل زندگی يک ميليارد و نيم انسان است، متمرکز شويم. اين کشورها که معمولا گرفتار خشکسالی، نبرد، حکمرانی ضعيف و ميزان بالای خشونت جنايی سازمان يافته هستند، با وجود بهترين تلاش هايی که به عمل می آورند، دستيابی به پيشرفت را بسيار دشوار می يابند. بسياری از آنها هنوز حتی به يک آرمان توسعه هزاره نرسيده اند. با سرمايه گذاری در مناطقی چون ساحل، شاخ آفريقا، و آسيای مرکزی، می توانيم چرخه ای مطبوع از توسعه اقتصادی، امنيت انسانی و ايجاد صلح را ارتقاء بخشيم.

سوم آنکه بايد به تعهدات مالی وفادار بمانيم. هزينه ها نمی توانند بر دوش فقيرترين و آسيب پذيرترين کشورها گذاشته شوند. از نظر اخلاقی قابل پذيرش نيست و به ياری هيچ کدام از کشورهای کمک دهنده يا دريافت کننده کمک نمی آيد. با وجود دوران رياضت اقتصادی، کشورهای زيادی به گونه ای عبرت آميز به تعهدات خود پايبند بوده اند. کمک دهنده های جديدی نيز در بين اقتصادهای رو به بهبود گام به جلو برداشته اند. ما بايد اين تلاش ها را مورد تقدير قرار داده و جمع بيشری را تشويق نماييم.

چهارم آنکه 1000 روز باقی مانده بايد فراخوانی برای اقدام در مسير بسيجی جهانی از دولت ها گرفته تا مردم عادی باشد که نسبت به موفقيت بسيار ترديد داشتند. ما بايد همچنين تمامی نيروی فن آوری و رسانه های اجتماعی را به کار گيريم يعنی فرصت هايی که در آغاز قرن جديد هنگام تدوين آرمان ها در دسترس نبودند.

آرمان های توسعه هزاره ثابت کردند هدف های توسعه جهانی که مورد تاکيد قرار گرفتند، می توانند تغييری اساسی ايجاد نمايند. می توانند بسيج کنند، متحد سازند و الهام بخش باشند. می توانند جرقه خلاقيت بوده و دنيا را متحول کنند.موفقيت در 1000 روزی که در پيش است، نه تنها زندگی ميليون ها نفر را بهبود می بخشد، بلکه به شتاب حرکت در مسير برنامه هايمان فرای 2015 و چالش های توسعه پايدار می افزايد.

کارهای ناتمام زيادی باقی می ماند. اما همچنان که به نسل بعدی آرمان های توسعه پايدار می نگريم، می توانيم منبع الهام عميقی بيابيم با دانستن اين نکته که آرمان های توسعه هزاره نشان داده اند با اراده سياسی، خاتمه فقر مطلق قابل دستيابی و در دسترس ما است.

اجازه دهيد از 1000 روزی که در پيش است بيشترين بهره را ببريم و به قول هزاره خود وفادار بمانيم.

منابع:

پایگاه خبری سبزپرس

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده