برگزاری همایش پایداری آب در رودخانه زاینده رود

همایش ملی «پایداری آب در رودخانه زاینده رود» در جهت تبادل آخرین اطلاعات گرداوری شده و یافته ها بین پژوهشگران علوم آب، کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور و معرفی نوآوری ها و راهکارهای علمی و عملی به سیاست گذاران، برنامه ریزان، مجریان بخش های مختلف و دانشجویان و با اهداف و محورهای ذیل روز 12 اردیبهشت از ساعت 8/30 صبح در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

اهداف همایش:
–    بکارگیری مجموعه ظرفیت های علمی کشور جهت رفع معضلات ناشی از خشکی رودخانه و برقراری مجدد رودخانه زاینده رود
–    بهره گیری از یافته های جدید پژوهشی و تجربیات اجرایی موفق
–    افزایش آگاهی های عامه مردم اصفهان و کشور در زمینه های خشکی رودخانه زاینده رود و مخاطرات ایجاد شده
–    هم سوسازی خواسته های زیست محیطی پژوهشگران، شهروندان و مدیران در سطوح ملی و استانی
–    دستیابی به سیاست و راهبردهای کارآمد و اجرائی جهت حفظ و برقراری پایدار جریان رودخانه زاینده رود در سطح مدیریت شهری و استان

محورهای همایش:
رودخانه زاینده رود و نقش مدیریت ملی، استانی و شهری
–            مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی رودخانه زاینده رود
–           مسائل مدیریتی و حقوقی بهره برداری و حقابه رودخانه زاینده رود
–            تأثیر مدیریت یکپارچه و فرابخشی رودخانه زاینده رود
–          نقش مدیریت ملی، استانی و شهری بر احیاء و برقراری پایدار رودخانه زاینده رود
–           شهری بر احیاء و برقراری پایدار رودخانه زاینده رود
–          خشکی رودخانه زاینده رود و مدیریت فضای سبز شهری
–        نقش سازمان ها و ارگان های مرتبط در خشکی و احیاء مجدد رودخانه زاینده رود
–          نقش بهره برداری غیرمجاز در پایداری آب در رودخانه زاینده رود
–          تأثیر خشکی رودخانه زاینده رود بر وضعیت زمین های کشاورزی
–       راهکارهای مدیریت مصرف بهینه و کاهش سرانه مصرف آب
رودخانه زاینده رود و  اثرات زیست محیطی
–            خشکی رودخانه زاینده رود و سلامت عمومی شهروندان
–            مدیریت مصرف آب در صنایع استان و تأثیر آن بر رودخانه زاینده رود
–          خشکی رودخانه زاینده رود و زیستگاهها، چشم اندازها و گونه های گیاهی و جانوری (تنوع زیستی)
–         ارزیابی اثرات و امکان سنجی بکارگیری پساب تصفیه شده در راستای پایداری آب در رودخانه زاینده رود
–        تأثیرات زیست محیطی ملی و استانی ناشی از خشکی زاینده رود
 رودخانه زاینده رود و اثرات  اقتصادی     
–            خشکی رودخانه زاینده رود و تأثیر بر صنعت توریسم و جذب گردشگر
–           خشکی رودخانه زاینده رود و تأثیر بر اشتغال    
–    خشکی رودخانه زاینده رود و  تأثیر بر اقتصاد و سرمایه گذاری های در سطح ملی و استانی
 رودخانه زاینده رود و  اثرات فرهنگی، اجتماعی
–       نقش تاریخی، اجتماعی و ملی رودخانه زاینده رود در فلات مرکزی ایران
–         خشکی رودخانه زاینده رود و جذب و مهاجرت جمعیت
   –         بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی در زمینه احیا و برقراری جریان زاینده رود

اطلاعات بیشتر را در سایت همایش ببینید.

مطلب مرتبط: آیا انتخابات ریاست جمهوری 92، آخرین انتخاباتی است که زاینده رود خواهد دید؟!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده