اقدام جهانی برای ذخایر توارثی جنگل توسط فائو تصویب شد.

اولین برنامه اقدام برای حفاظت، استفاده پایدار و توسعه ذخایر توارثی جنگل هفته گذشته (2 آوریل 2013) در مقر سازمان خوار بار و کشاورزي ملل متحد – فائو در رم به تصویب کمیسیون منابع ژنتیک رسید. این کمیسیون از فائو خواسته است تا استراتژی اجرای طرح اقدام را توسعه داده و تجهیز منابع مالی کافی برای اجرای آن، به ویژه در حمایت از

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده