اطلاعات USGS از زلزله سراوان

Event Time

  1. 2013-04-16 10:44:20 UTC
  2. 2013-04-16 15:14:20 UTC+04:30 at epicenter
  3. 2013-04-16 15:14:20 UTC+04:30 system time

Location

28.107°N 62.053°E depth=82.0km (51.0mi)

Nearby Cities

  1. 83km (52mi) E of Khash, Iran
  2. 168km (104mi) NE of Iranshahr, Iran
  3. 192km (119mi) SE of Zahedan, Iran
  4. 232km (144mi) SSW of Rudbar, Afghanistan
  5. 606km (377mi) NE of Muscat, Oman

اطلاعات تکمیلی را بر روی خود سایت ملاحظه فرمایید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده