اطلاعات کامل از زلزله کاکی استان بوشهر

باز هم زلزله ای دیگر و باز هم مدیریت بحرانهای ناخواسته ولی؟؟

بگذریم. مثل همیشه سری به USGS زدم و اطلاعاتی راجع به مشخصات زلزله کاکی استان بوشهر برداشت کردم. ملاحظه بفرمایید.

Event Time

  1. 2013-04-10 01:00:22 UTC
  2. 2013-04-10 05:30:22 UTC+04:30 at epicenter
  3. 2013-04-10 04:30:22 UTC+03:30 system time

Location

28.481°N 51.604°E depth=10.0km (6.2mi)

Nearby Cities

  1. 92km (57mi) SE of Bandar Bushehr, Iran
  2. 94km (58mi) SSE of Borazjan, Iran
  3. 102km (63mi) WSW of Firuzabad, Iran
  4. 126km (78mi) S of Kazerun, Iran
  5. 270km (168mi) NNE of Manama, Bahrain

اطلاعات تکمیلی را بر روی خود سایت ملاحظه فرمایید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده