اصلاحیه ضریب جقوق کارمندان در سال 92

یات وزیران در
جلسه مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه

پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۷۶) قانون

مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶
ـ تصویب نمود
:

بندهای (۲) ،(۳)،(۴)،
(۵)، (۶)، (۷)، (۸) تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۷/ ت ۴۹۰۴۰ مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ به شرح
زیر اصلاح می شود
.

۲ـ ضریب
حقوق شاغلان مشمول

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده