آیا از میزان ردپای اکولوژیکی خود مطلع هستید؟

آیا از میزان ردپای اکولوژیکی خود مطلع هستید؟ به سئوالات لینک زیر پاسخ دهید تا دریابید به چه اندازه بر زمینی که بر روی آن زندگی می کنید تاثیرگذارید. متاسفانه نام بسیاری از کشورها و از جمله کشورما در فهرست لینک موجود نمی باشد با این حال نتایج حاصل از سئوالات مطرح شده می تواند به عنوان ابزاری برای تخمین میزان”ردپاي اكولوژيكي” جهت ارزيابي و مقايسة آثار محيط ‌زيستي برحسب معيار و واحد مشترك يعني”زمين” تعميم يابد.   

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/gfn/page/calculators/

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده