هشدار برای آقایان مدیر کل…

هشدار برای آقایان مدیرکل!!  

بحران محیط زیست حاصل
انفجار جمعیت و افزایش مصرف در جهان به مرحله ای رسیده که ابعاد آن به شدت در حال
گسترش است.در این بین توسعه صنعتی و تکنولوژی های جدید این عوامل را تشدید نموده
اند زیرا پیوسته منابع طبیعی را مصرف نموده و به آلودگی ها می اقزایند.آلودگی محیط
زیست پدیده ای است که انسانها خود به خویشتن و سایر همنوعان و موجودات دیگر تحمیل
نموده اند و این موضوع زمانی خود را نشان میدهد کهنوشته شده در: دسته‌بندی نشده