نوروز و بهاران بر طبیعت دوستان گرامی باد

  به جمشید بر گوهر افشاندند     مر آن روز را روز نو خواندند

  سر سال نو هرمز فرودین     برآسوده از رنج تن، دل ز کین

  به نوروز نو شاه گیتی فروز     بر آن تخت بنشست فیروز روز

  چنین جشن فرخ از آن روزگار     بمانده از آن خسرو نامدار

                                                                                               فردوسی

با آرزوی سالی شاد برای ایرانیان، و به امید روزهایی آرام و به دور از تخریب برای طبیعت ایران.

شما را دعوت می کنم به خواندن دو یادداشت رضا مرادی غیاث آبادی، پژوهشگر تاریخ ایران، با عنوان های:

نوروز و گاهشماری ایرانی: آسیب‌شناسی دانشی ممتاز و آیینی زندگی‌بخش

 نکاتی پیرامون جشن نوروز: مسئله تحویل سال و به رسمیت نشناختن نوروز در دین زرتشتی