لغو آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 91

به گزارش فارس رئیس مجلس شورای اسلامی طی
نامه شماره
  78547  هـ/ب
22/12/1391

 آیین‌نامه قانون تأسیس
سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و
منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران  را مغایر
قانون اعلام کرد

جناب آقای دکتر
احمدی‌نژاد

ریاست محترم
جمهوری اسلامی ایران

 بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره
213583/ت34482هـ مورخ
1/11/1391،موضوع : «آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب
بررسی‌‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی
«هیئت بررسی و تطبیق مصوبات
دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و
تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرای

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده