سطل زباله…

گوشه و کنار پیاده رو

پر بود از :

 روزنامه

 پوست موز

 لیوان شکسته،

دهان سطل زباله

از تعجب باز مانده بود !

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده