سال نو ،نو می شویم یا کهنه

نخست سال نو و نوروز خجسته پی را به همه شاد باش می گویم. پیامک های فرارسی سال نو امسال ، یکیشان هم نو بود و هم بسیار .و یک جورایی مدرن و فرستنده هاش هم لایه روشنتر و باسوادتر و غیرسنتی جامعه بودند و اس مس این بود:تقدیر تقویم انسانهای عادییست و تغییر تدبیر انسانهای عالی _ زندگی تان پر از تغییرات عالی،سال نو مبارک