تأثیربهره برداری از جنگل ها و مراتع در تعیین ضریب حفاظتی – 3

یک مساحتی از جنگل که دارای ضریب حفاظتی قابل
قبول است، متشکل از پایه های جوان تا مسن در سنین مختلف و از انواع گونه
های جنگلی است .

اما سطحی دیگر از جنگل که دارای ضریب حفاظتی قابل قبول نیست، متشکل از پایه های جوان تا مسن در و متراکم بوده و فاقد
برنامه پرورش جنگل است و تحت رقابت نوری با خشک کردن بسیاری از پایه ها
مواجه خواهد بود و بدین ترتیب، این سطح از جنگل با  مواد خشک انباشت شده درخود با ریسک حریق مواجه است.

یک عرصه جنگلی با پایه های مسن و فرتوت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده