تأثیربهره برداری از جنگل ها و مراتع در تعیین ضریب حفاظتی – 2

عملیات ضروری اصلاح و پرورش جنگل می تواند به افزایش ظرفیت تولیدات جنگل منتهی شود و با خود غنی سازی  و افزایش تراکم و تاج پوشش به همراه داشته باشد.


 – بهره برداری  از تنه صنعتی شکسته افتاده جنگل :


 جانداران در مراحل سنی خود از وقتی که پا در عرصه حیات می گذارند با رشد جسمی در اندام خود مواجه هستند و سپس با توقف رشد مواجه می شوند و پس از یک دوره توقف رشد محسوس به تدریج با پدیده مرگ دسته پنجه نرم می کنند و می میرند و این جاده صاف و مستقیم حیات و استمرار حیات  است.


سطح جنگل برای حفط تنوع زیستی نیازمند وجود

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده